تبلیغات
شجاع دلان - سخنان على علیه السلام
شجاع دلان
جمعه 10 شهریور 1391 :: نویسنده : حامد حسین زاده

1ـ از نهج البلاغه.

1ـ التوحید ان لا تتوهمه و العدل ان لا تتهمه.

ترجمه:

توحید آنست كه خدا را در وهم و اندیشه نیاورى (خداوند منزه از تجسم در وهم و خیال است) و عدل آنست كه او را متهم نسازى) از اعمال ناشایست او را مبرا بدانى) .

2ـ ان لله تعالى فى كل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته.

ترجمه:

البته براى خداى تعالى در هر نعمتى حقى است (كه باید در برابر آن سپاسگزارى كرد) پس هر كه آن (شكر نعمت) را بجا آورد خداوند آن نعمت را بر او زیاد گرداند و كسى كه در اینمورد كوتاهى نماید خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد.

3ـ اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة علیه.

ترجمه:

هر گاه بر دشمنت ظفر یافتى بشكرانه (نعمت) پیروزى از او در گذر.

4ـ من كفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفیس عن المكروب.ترجمه:

بیچاره و ستمدیده‏اى را بفریاد رسیدن و از شخص اندوهگین غم و اندوه را زدودن از جمله كفارات گناهان بزرگ محسوب مى‏شود.

5ـ یابن ادم اذا رأیت ربك سبحانه یتابع علیك نعمه و انت تعصیه فاحذره.

ترجمه:

اى فرزند آدم زمانى كه دیدى پروردگار پاكت نعمتهاى خود را پشت سر هم بتو میبخشد و تو (بجاى سپاسگزارى) او را معصیت و نافرمانى میكنى پس از (عذاب و عقوبت) او بترس. (زیرا این آمدن نعمت پشت سر هم موجب گناه بیشتر و در نتیجه باعث زیادى عذاب و شكنجه خواهد بود) .

6ـ اذا كنت فى ادبار و الموت فى اقبال فما اسرع الملتقى.

ترجمه:

زمانیكه تو (در اثر گذشتن ایام عمر) پشت بدنیا كرده (و رو بطرف مرگ نهاده‏اى) و مرگ (هم بسوى) تو رو میآورد پس چه زود (میان تو و مرگ) ملاقات خواهد بود.

7ـ افضل الزهد اخفاء الزهد.

ترجمه:

برترین زهد پنهان داشتن آن (از انظار مردم) است.

8ـ اشرف الغنى ترك المنى.

ترجمه:

شریفترین توانگرى و بى نیازى رها كردن آرزوها است.

9ـ ایاك و مصادقة الاحمق فانه یرید ان ینفعك فیضرك،و ایاك و مصادقة البخیل فانه یقعد عنك احوج ما تكون الیه،و ایاك و مصادقة الفاجر فانه یبیعك بالتافه،و ایاك و مصادقة الكذاب فانه كالسراب یقرب علیك البعید و یبعد علیك القریب.ترجمه:

از دوستى احمق بر حذر باش زیرا كه او میخواهد بتو سودى رساند (ولى بعلت بیخردى) زیان میرساند،و از دوستى بخیل دورى كن (كه اگر از او چیزى بخواهى) خود را از تو نیازمندتر نشان میدهد،و از دوستى بدكار سخت بپرهیز كه ترا ببهاى ناچیزى میفروشد،و از دوستى دروغگو دورى گزین كه او مانند سراب است (ترا میفریبد) دور را بتو نزدیك و نزدیك را از تو دور گرداند.

10ـ لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه.

ترجمه:

زبان خردمند پشت قلب او است و قلب احمق پشت زبان او (خردمند ابتداء تأمل و اندیشه كند آنگاه سخن گوید و احمق و نادان اول سخن گوید بعد بفكر و اندیشه افتد) .

11ـ سیئة تسوءك خیر عند الله من حسنة تعجبك.

ترجمه:

گناه و عمل بدى (كه از تو سر زند و) ترا اندوهگین كند در نزد خدا بهتر از كردار نیكى است كه ترا بعجب و خودبینى وا دارد.

12ـ الظفر بالحزم،و الحزم باجالة الرأى،و الرأى بتحصین الاسرار.

ترجمه:

پیروزى یافتن (در كارها) باحتیاط و دور اندیشى است و حزم و احتیاط بكار انداختن نیروى فكر و اندیشه است و رأى و اندیشه بمحكم نگاهداشتن اسرار است.

13ـ احذروا صولة الكریم اذا جاع و اللئیم اذا شبع.

ترجمه:

بترسید از صولت و سطوت كریم هنگامیكه گرسنه شود و از حمله و سلطه لئیم موقعیكه سیر شود .

14ـ اولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبة.ترجمه:

هر كه بكیفر رسانیدن (دشمن یا خطا كار) تواناتر باشد بعفو و بخشیدن او سزاوارتر است .

15ـ لا غنى كالعقل و لا فقر كالجهل و لا میراث كالادب و لا ظهیر كالمشاورة.

ترجمه:

هیچ بى نیازى مانند عقل و هیچ فقرى مانند جهل و هیچ میراثى همچون ادب و هیچ پشتیبانى مانند مشورت نیست.

16ـ اهل الدنیا كركب یسار بهم و هم نیام.

ترجمه:

مردم دنیا مانند كاروانیانى هستند كه آنها را در حال خواب سیر میدهند (و موقعیكه مرگشان فرا رسید و بزندگى آنها خاتمه داد از خواب بیدار مى‏شوند و این بیدارى بحال آنان سودى ندهد) .

17ـ العفاف زینة الفقر و الشكر زینة الغنى.

ترجمه:

پاكدامنى زینت تهیدستى و سپاسگزارى زیور توانگرى است.

18ـ اذا تم العقل نقص الكلام.

ترجمه:

هر گاه عقل (آدمى) كمال یابد سخنش نقصان پذیرد (پر حرفى دلیل بیخردى است) .

19ـ نفس المرء خطاه الى اجله.

ترجمه:

هر نفسى كه انسان میكشد یكقدم بسوى مرگش بر میدارد.

20ـ من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس،و من اصلح‏امر اخرته اصلح الله له امر دنیاه،و من كان له من نفسه واعظ كان علیه من الله حافظ.

ترجمه:

هر كه آنچه را كه میان او و خدا است (بوسیله تقوى) اصلاح كند خداوند آنچه را كه میان او و مردم است بصلاح آورد،و كسیكه كار آخرتش را اصلاح كند خداوند براى او كار دنیایش را درست كند،و هر كه را از خویشتن براى خود پند دهنده‏اى باشد از جانب خدا براى او محافظى خواهد بود.

21ـ مثل الدنیا كمثل الحیة لین مسها و السم النافع فى جوفها،یهوى الیها الغر الجاهل و یحذرها ذو اللب العاقل.

ترجمه:

داستان دنیا بداستان مار گزنده‏اى ماند كه دست سودن بدان نرم و در اندرونش زهر كشنده است،نادان فریب خورده بسوى آن رود ولى خردمند دانا از آن دورى گزیند.

22ـ شتان ما بین عملین:عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل تذهب مؤونته و یبقى اجره.

ترجمه:

چقدر اختلاف و دورى است بین دو كار:یكى عملى كه لذتش رفته و زیان و رنج آن باقى بماند (مانند لذایذ شهوانى) و دیگرى عملى كه (مانند اعمال عبادى) رنج آن رفته و مزد و پاداشش باقى ماند.

23ـ عظم الخالق عندك یصغر المخلوق فى عینك.

ترجمه:

عظمت آفریدگار در نزد تو مخلوق را در چشم تو كوچك گرداند.

24ـ ان لله ملكا ینادى فى كل یوم:لدوا للموت و اجمعوا للفناء وابنوا للخراب.

ترجمه:

خداوند را فرشته‏اى است كه هر روز فریاد میزند (اى مردم) زاد و ولد كنید براى مردن و جمع كنید براى فانى شدن و بنا كنید براى خراب شدن.

25ـ لا یكون الصدیق صدیقا حتى یحفظ اخاه فى ثلاث:فى نكبته و غیبته و وفاته.

ترجمه:

دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نكند دوست نیست:در شدت و گرفتارى او،و در غیبت وى و پس از مرگش.

26ـ من اعطى اربعا لم یحرم اربعا:من اعطى الدعاء لم یحرم الاجابة،و من اعطى التوبة لم یحرم القبول،و من اعطى الاستغفار لم یحرم المغفرة،و من اعطى الشكر لم یحرم الزیادة.

ترجمه:

كسى را كه چهار چیز بخشیدند از چهار چیز محروم نماند:بكسى كه توفیق دعا داده شد از استجابت آن محروم نگردید،و كسى را كه (راه) توبه نشان دادند از قبول شدن آن بى نصیب نماند،و آنرا كه استغفار دادند از آمرزش نا امید نگشت،و كسى را كه سپاسگزارى (از نعمتها) بخشیدند از فزونى آن محروم نگردید.

27ـ استنزلوا الرزق بالصدقة و من ایقن بالخلف جاد بالعطیة.

ترجمه:

بوسیله صدقه دادن روزى را (از آسمان رحمت و كرم خدا) پایین آورید و كسى كه بباز یافتن عوض یقین نمود در بخشیدن سخى مى‏شود.

28ـ ینزل الصبر على قدر المصیبة،و من ضرب على فخذه عند مصیبته حبط اجره.ترجمه:

صبر و شكیبائى باندازه مصیبت داده مى‏شود،و كسى كه هنگام گرفتاریش (كم طاقتى نموده و دست خود را) برانش زند اجرش ضایع گردد.

29ـ المرء مخبوء تحت لسانه.

ترجمه:

مرد در زیر زبانش نهفته است (تا مرد سخن نگفته باشدـعیب و هنرش نهفته باشد)

30ـ هلك امرؤ لم یعرف قدره.

ترجمه:

كسى كه قدر و قیمت خود را نشناخت تباه گشت.

31ـ لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان.

ترجمه:

شخص صبور و شكیبا پیروزى را از دست ندهد اگر چه زمان (شكیبائى) بر او طولانى شود.

32ـ الراضى بفعل قوم كالداخل فیه معهم،و على كل داخل فى باطل اثمان:اثم العمل به،و اثم الرضا به.

ترجمه:

آنكه بكار گروهى راضى شود مانند اینست كه با آنان در انجام آن كار شركت داشته است،و بهر كسى كه در كار باطلى داخل شود دو گناه است:یكى گناه انجام عمل و دیگرى گناه رضایت بدان عمل.

33ـ ایها الناس،اتقوا الله الذى ان قلتم سمع و ان اضمرتم علم،و بادروا الموت الذى ان هربتم منه ادرككم و ان اقمتم اخذكم و ان نسیتموه ذكركم.ترجمه:

اى مردم بترسید از خداوندى كه اگر (سخن) گوئید بشنود و اگر در دل پنهان داشتید بداند،و (با تهیه توشه براى آخرت) بر مرگ پیشدستى كنید كه اگر از آن بگریزید شما را دریابد و اگر بایستید شما را میگیرد و اگر فراموشش كنید شما را یاد میكند.

34ـ من وضع نفسه مواضع التهمة فلا یلومن من اساء به الظن.

ترجمه:

هر كه خود را در محل‏هاى مورد تهمت قرار دهد نباید كسى را كه نسبت بوى بدگمان شده است سرزنش نماید.

35ـ من استبد برأیه هلك و من شاور الرجال شاركها فى عقولها.

ترجمه:

هر كه خود رأى باشد بهلاكت افتد و كسى كه با مردان مشورت كند در عقلهاى آنها شركت جوید .

36ـ ترك الذنب اهون من طلب التوبة.

ترجمه:

ترك گناه از طلب توبه آسانتر است.

37ـ كل وعاء یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به.

ترجمه:

هر ظرفى بوسیله آنچه در آن نهند تنگ گردد (حجمش كاهش یابد) مگر ظرف علم (عقل و ذهن) كه وسیع‏تر گردد.

38ـ من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر و من خاف امن و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم.

ترجمه:

هر كه (پیش از مرگ) از خود حساب كشید سود برد و هر كه از آن غفلت‏نمود زیان كرد و كسیكه (از خدا) ترسید (از عذاب آخرت) ایمن گشت و آنكه پند گرفت بینا گرید و هر كه بینا گردید فهمید و آنكه فهمید (در امور دین) دانا شد.

39ـ فى تقلب الاحوال علم جواهر الرجال.

ترجمه:

در دیگر گونیهاى روزگار گوهر مردان دانسته شود.

40ـ بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد.

ترجمه:

ستم كردن بر بندگان (خدا) بد توشه‏اى است براى روز رستاخیز.

41ـ من اشرف افعال الكریم غفلته عما یعلم.

ترجمه:

تغافل و چشم پوشى كریم از آنچه میداند از شریفترین كارهاى اوست.

42ـ الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان.

ترجمه:

ایمان شناختن و معتقد بودن از روى قلب و اعتراف و اقرار بزبان و عمل نمودن با اعضاء و جوارح بدن است.

43ـ ان قوما عبدو الله رغبة فتلك عبادة التجار،و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید،و ان قوما عبدو الله شكرا فتلك عبادة الاحرار.

ترجمه:

گروهى خدا را از روى میل (بثواب و پاداش آخرت) بندگى كردند كه این عبادت تاجران است و قومى خدا را از ترس (جهنم) بندگى نمودند این هم عبادت غلامان است و گروه دیگر خدا را (سزاوار پرستش دیده و) براى سپاسگزارى بندگى اختیار كردند این عبادت آزادگان است .

44ـ یوم المظلوم على الظالم اشد من یوم الظالم على المظلوم.ترجمه:

روز (دادخواهى) ستمدیده بر ستمگر سخت‏تر از روز ستمگر بر ستمكش است.

45ـ اتق الله بعض التقى و ان قل،و اجعل بینك و بین الله سترا و ان رق.

ترجمه:

از خداوند اگر چه بمقدار كم هم باشد بترس و میان خود و خداوند پرده‏اى هر چند كه نازك هم باشد قرار ده.

46ـ ان لله تعالى فى كل نعمة حقا فمن اداه زاده منها و من قصر عنه خاطر بزوال نعمته.

ترجمه:

خداى تعالى را در هر نعمتى حقى است (كه باید شكر آن نعمت را بجا آورد) پس هر كه آنرا ادا كند خداوند آن نعمت را باو زیاد گرداند و هر كه در این باره كوتاهى ورزد خداوند نعمتش را در خطر زوال اندازد.

47ـ یابن ادم لا تحمل هم یومك الذى لم یأتك على یومك الذى قد اتاك فانه ان یك من عمرك یات الله فیه برزقك.

ترجمه:

اى فرزند آدم امروز براى (رزق) فرداى نیامده اندوهگین مباش زیرا اگر آن روز از عمر تو باشد و تو زنده بمانى خداوند در آنروز روزى ترا میرساند.

48ـ من ظن بك خیرا فصدق ظنه.

ترجمه:

كسى كه در باره تو گمان نیك برد (انتظار احسان و انفاق ترا داشته باشد) پس گمان او را راست گردان (در باره‏اش نیكى كن)

49ـ عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود.

ترجمه:

خدا را از بهم خوردن تصمیمات و اراده‏ها و بگشوده شدن گرهها (مشكلات) شناختم.

50ـ مرارة الدنیا حلاوة الاخرة و حلاوة الدنیا مرارة الاخرة.

ترجمه:

تلخى دنیا (تحمل رنج و زحمت در برابر انجام تكالیف عبادى) شیرینى (سعادت و راحتى) آخرتست و شیرینى دنیا (لذایذ نامشروع كه از هواى نفس سرچشمه میگیرد موجب) تلخى (عذاب و عقوبت) آخرتست.

51ـ یابن ادم كن وصى نفسك و اعمل فى مالك ما تؤثر ان یعمل فیه من بعدك.

ترجمه:

اى فرزند آدم تو خود وصى خود باش و آنچه را كه میخواهى از مال و دارائى تو پس از مرگ در باره‏ات انجام دهند تو خود پیش از مرگ انجام بده.

52ـ اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة.

ترجمه:

آنگاه كه تنگدست و نیازمند شدید بوسیله صدقه دادن با خداوند تجارت كنید (تا در كار روزى شما گشایشى حاصل شود) .

53ـ من تذكر بعد السفر استعد.

ترجمه:

كسى كه دورى سفر (آخرت) را بیاد آرد (تا اجل نرسیده است با توشه تقوى و اعمال صالحه) خود را آماده سازد.

54ـ لو لم یتوعد الله على معصیته لكان یجب ان لا یعصى شكرا لنعمه.

ترجمه:

اگر خداوند (بوسیله پیغمبران مردم را) از معصیت و نافرمانى خود نترسانیده بود (باز هم) براى سپاسگزارى از نعمتهاى او واجب بود كه او را نافرمانى نكنند.

55ـ ما اكثر العبر و اقل الاعتبار.ترجمه:

عبرت‏ها و پندها چه بسیارند و عبرت گرفتن و پند پذیرى چقدر كم است.

56ـ الناس ابناء الدنیا و لا یلام الرجل على حب امه.

ترجمه:

مردم پسران دنیا هستند و شخص بر دوستى مادرش ملامت نشود.[ولى دوستى دنیا آنقدر نباید باشد كه انسان را وادار بگناه كند]

57ـ ان المسكین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله.

ترجمه:

مسكین و نیازمند (كه پیش كسى رود و چیزى خواهد) فرستاده خدا است پس هر كه او را رد كند و باز دارد خدا را رد كرده است و هر كه باو چیزى بخشد بخدا داده است.

58ـ لا یصدق ایمان عبد حتى یكون بما فى ید الله سبحانه اوثق منه بما فى یده.

ترجمه:

ایمان بنده‏اى درست نیست تا اعتمادش بدانچه در دست (قدرت) خداوند سبحان است بیشتر باشد از آنچه در دست خود اوست.

59ـ اتقوا معاصى الله فى الخلوات فان الشاهد هو الحاكم.

ترجمه:

از انجام گناهان و نافرمانیهاى خدا در خلوت‏ها و پنهانیها بپرهیزید زیرا كه شاهد و بیننده خود داور و حاكم است.

60ـ اقل ما یلزمكم لله سبحانه ان لا تستعینوا بنعمه على معاصیه.

ترجمه:

كمترین چیزى كه شما براى خداوند سبحان الزام دارید اینست كه از نعمتهاى‏او براى انجام گناهان یارى نطلبید.

61ـ ان النفس لامارة بالسوء الفحشاء فمن ائتمنها خانته و من استأمن الیها اهلكته و من رضى عنها اوردته شر الموارد.

ترجمه:

یقینا نفس آدمى بسیار ببدى و فحشاء فرمان میدهد پس هر كه آنرا امین بداند نفس نسبت باو خیانت كند و هر كس از آن ایمنى خواهد او را هلاكش كند و هر كه از آن خرسند و راضى شود نفس او را ببدترین جایگاه وارد سازد.

62ـ ان دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه لانه یطلب حقه و الله تعالى اعدل من ان یمنع ذا حق حقه.

ترجمه:

البته دعاى ستمدیده در نزد خداوند سبحان مستجاب است زیرا كه او حق خود را میخواهد و خداى تعالى عادلتر از آنست كه صاحب حقى را از حقش باز دارد.

63ـ ان الله سبحانه یعطى الدنیا من یحب و من لا یحب و لا یعطى الدین الا من یحب.

ترجمه:

خداوند سبحان دنیا را بكسى كه دوست دارد و بآنكه دوست ندارد عطاء میكند (اما) دین را نمیدهد مگر بكسى كه دوستش دارد.

64ـ ان العاقل من نظر فى یومه لغده و سعى فى فكاك نفسه و عمل لمالا بد له و لا محیص عنه .

ترجمه:

عاقل كسى است كه در امروز فردایش را بنگرد و در آزاد كردن نفسش كوشش كند و كار كند براى روزى كه راه چاره و فرارى از آنروز ندارد.

65ـ ان افضل الناس عند الله من احیا عقله و امات شهوته و اتعب نفسه لصلاح آخرته.

ترجمه:

برترین مردم در نزد خدا كسى است كه عقلش را (با علم و تقوى) زنده بدارد و شهواتش را بمیراند و براى اصلاح امور آخرت خود نفسش را بزحمت افكند.

66ـ اذا اكرم الله عبدا شغله بمحبته.

ترجمه:

چون خداوند بنده‏اى را گرامى دارد او را بمحبت و دوستى خویش سر گرم سازد.

67ـ اذا سألت فسأل تفقها و لا تسأل تعنتا فان الجاهل المتعلم شبیه بالعالم و ان العالم المتعنت شبیه بالجاهل.

ترجمه:

هر گاه (مطلبى) بپرسى براى دانستن بپرس نه براى خرده‏گیرى زیرا كه نادان یاد گیرنده شبیه عالم است و عالم خرده‏گیر شبیه نادان.

68ـ بادروا الموت و غمراته و مهدوا قبل حلوله و اعدوا له قبل نزوله.

ترجمه:

بر مرگ و سختى‏هاى آن پیشدستى كنید و پیش از رسیدنش مهیا شوید و قبل از اینكه فرود آید (با اعمال صالحه براى آخرت) آماده شوید.ـبئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد.

69ـ بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد

ترجمه:

ستم كردن بر بندگان خدا بد توشه ایست براى روز رستاخیز.

70ـ تدبروا آیات القران و اعتبروا به فانه ابلغ العبر.

ترجمه:

آیات قرآن را تدبر كنید و بآن پند گیرید زیرا كه آن رساترین پندها است.

71ـ تجنبوا البخل و النفاق فهما من اذم الاخلاق.

ترجمه:

از بخل و نفاق دورى گزینید كه آندو از نكوهیده‏ترین خلقها میباشند.

72ـ تعلم علم من یعلم و علم علمك من یجهل فاذا فعلت ذلك علمت ما جهلت و انتفعت بما علمت .

ترجمه:

علم دانشمند را فراگیر و علم خود را بنادان بیاموز پس چون چنین كردى بدانچه نادانى دانا شوى و بوسیله آنچه آموخته‏اى سود مى‏برى.

73ـ ثمرة التقوى سعادة الدنیا و الاخرة.

ترجمه:

نتیجه تقوى و پرهیزكارى خوشبختى دنیا و آخرت است.

74ـ ثلاثة هن زینة المؤمن تقوى الله و صدق الحدیث و اداء الامانة.

ترجمه:

سه چیزند كه آنها زینت مؤمن‏اند:از خدا ترسیدن و راستگوئى و اداى امانت.

75ـ جانبوا الكذب فانه مجانب الایمان.

ترجمه:از دروغ دورى گزینید كه آن دور كننده ایمان است.

76ـ جالس اهل الورع و الحكمة و اكثر مناقشتهم فانك ان كنت جاهلا اعلموك و ان كنت عالما ازددت علما.

ترجمه:

با پارسایان و حكماء همنشینى كن و با آنها زیاد به بحث و گفتگو بپرداز كه اگر تو نادان باشى یادت دهند و اگر دانشمند باشى علمت را زیاد میكنى.

77ـ حسن توكل العبد على الله سبحانه على قدر یقینه به.

ترجمه:

حسن توكل بنده بر خداوند سبحان باندازه یقین او بخداوند است.

78ـ حسن الظن ان تخلص العمل و ترجو من الله ان یعفو عن الزلل.

ترجمه:

خوشگمانى (بخدا) اینست كه عمل را خالص گردانى و بخدا امیدوار باشى كه از لغزشها در گذرد .

79ـ حسن الخلق یورث المحبة و یؤكد المودة.

ترجمه:

خوشخلقى تولید محبت مى‏كند و رشته دوستى و مودت را محكم نماید.

80ـ حب الدنیا یفسد العقل و یصم القلب عن سماع الحكمة و یوجب الیم العقاب.

ترجمه:

دوستى دنیا عقل را فاسد نموده و (گوش) قلب را از شنیدن حكمت كر میكند و موجب عذاب دردناك گردد.

81ـ حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر.ترجمه:

شیرینى پیروزى تلخى صبر را از بین مى‏برد.

82ـ حصلوا الاخرة بترك الدنیا و لا تحصلوا بترك الدین الدنیا.

ترجمه:

با ترك دنیا آخرت را بدست آورید (اما) با ترك دین دنیا را تحصیل نكنید.

83ـ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و وازنواها قبل ان توازنوا.

ترجمه:

از خودتان حساب بكشید پیش از آنكه از شما حساب كشند و (اعمال خود را) بسنجید پیش از آنكه شما را بسنجند.

84ـ خیر الناس من اخرج الحرص من قلبه و عصى هواه فى طاعة ربه.

ترجمه:

بهترین مردم كسى است كه حرص را از دلش خارج سازد و در راه طاعت پروردگارش با هواى نفس مخالفت كند.

85ـ خذ من قلیل الدنیا ما یكفیك ودع من كثیرها ما یطغیك.

ترجمه:

از دنیا بمقدار كمى كه ترا كفایت میكند بگیر و از مقدار زیاد آن كه ترا بسركشى و طغیان و ادارت میكند صرفنظر كن.

86ـ خف ربك و ارج رحمته یؤمنك مما تخاف و ینیلك ما رجوت.

ترجمه:

از پروردگارت بترس و برحمتش امیدوار باش تا ترا از آنچه میترسى امان دهد و بدانچه امیدوارى برساند.

87ـ ذكر الله مسرة كل متق و لذة كل موقن.

ترجمه:یاد خدا موجب سرور هر پرهیزكار و لذت هر صاحب یقین است.

88ـ رحم الله امرء قصر الامل و بادر الاجل و اغتنم المهل و تزود من العمل.

ترجمه:

خدا رحمت كند مردى را كه آرزو را كوتاه كند و بمرگ پیشدستى نموده و مهلت‏ها را غنیمت شمارد و از اعمال (نیك و شایسته براى آخرتش) توشه بگیرد.

89ـ رأس الایمان حسن الخلق و التحلى بالصدق.

ترجمه:

سر آمد ایمان خوشخلقى و آراسته شدن براستى و درستى است.

90ـ ردع النفس عن الهوى هو الجهاد الاكبر.

ترجمه:

نفس را از هوى و هوس باز داشتن جهاد اكبر است.

91ـ زلة العالم كانكسار السفینة تغرق و یغرق معها غیرها.

ترجمه:

لغزش دانشمند مانند شكستن كشتى است كه (در دریا) غرق میشود و دیگران نیز با آن غرق شوند .

92ـ زاد المرء الى الاخرة الورع و التقى.

ترجمه:

توشه انسان در سفر بآخرت پارسائى و تقوى است.

93ـ سنة الاخیار لین الكلام و افشاء السلام.

ترجمه:

روش نیكان بنرمى سخن گفتن و آشكار كردن سلام است.

94ـ سرور المؤمن بطاعة ربه و حزنه على ذنبه.

ترجمه:

شادى مؤمن بطاعت پروردگارش و اندوهش بر گناهش مى‏باشد.

95ـ سهر اللیل فى طاعة الله ربیع الاولیاء و روضة السعداء.

ترجمه:

بیدارى شب در طاعت خدا بهار دوستان (خدا) و بوستان پر گل نیك بختان است.

96ـ صن ایمانك من الشك فان الشك یفسد الایمان كما یفسد الملح العسل.

ترجمه:

ایمانت را از شك و شبهه محفوظ دار زیرا كه شك و تردید ایمان را تباه میسازد همچنان نمك عسل را فاسد میكند.

97ـ صمت یكسبك الوقار خیر من كلام یكسوك العار.

ترجمه:

آن خاموشى كه براى تو وقار كسب كند بهتر از سخنى است كه ترا لباس ننگ بپوشاند.

98ـ طوبى لمن الزم نفسه مخافة ربه و اطاعه فى السر و الجهر.

ترجمه:

خوشا بحال كسى كه از خوف پروردگارش ملازم نفس خود باشد و در پنهانى و آشكار خدا را اطاعت نماید.

99ـ طوبى لمن اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و تركه و كلامه و صمته.

ترجمه:خوشا بحال كسى كه (تمام كارش) عمل و علم و حب و بغض و گرفتن و واگذاردن و سخن گفتن و خاموشیش همه را براى خداوند پاك و خالص گرداند.

100ـ طوبى لمن استشعر الوجل و كذب الامل و تجنب الزلل.

ترجمه:

خوشا بكسى كه ترس از خدا را شعار خود قرار دهد و آرزو را دروغ پندارد و از لغزشها دورى گزیند.

101ـ طاعة الهوى تفسد العقل.

ترجمه:

هوى پرستى عقل را تباه گرداند.

102ـ طول القنوت و السجود ینجى من عذاب النار.

ترجمه:

قنوت و سجود را در نماز طول دادن شخص را از عذاب آتش (دوزخ) نجات بخشد.

103ـ ظلم نفسه من رضى بدار الفناء عوضا عن دار البقاء.

ترجمه:

كسیكه بعوض خانه جاودانى آخرت بسراى فانى دنیا راضى و خرسند باشد بر خویشتن ستم كرده است.

104ـ عند حضور الشهوات و اللذات یتبین ورع الاتقیاء.

ترجمه:

هنگام حاضر بودن شهوتها و لذتها پارسائى پرهیزكاران روشن میشود.

105ـ عجبت لمن نسى الموت و هو یرى من یموت.

ترجمه:در شگفتم از كسى كه مرگ را فراموش میكند در حالیكه كسانى را كه میمیرند مى‏بیند .

106ـ غرى یا دنیا من جهل حیلك و خفى علیه حبائل كیدك.

ترجمه:

اى دنیا كسى را بفریب كه بحیله‏هاى تو نادان است و ریسمانهاى مكر تو از نظر او پوشیده است (و الا با تمام زرق و برقت على را هرگز نمیتوانى فریب دهى) .

107ـ قصر الامل فان العمر قصیر و افعل الخیر فان یسیره كثیر.

ترجمه:

آرزو را كوتاه گردان كه عمر كوتاه است و نیكى كن كه اندكش هم بسیار است.

108ـ كم من لذة دنیة منعت سنى درجات.

ترجمه:

چه بسا خوشى پست و ناچیزى آدمى را از درجات بالا باز دارد.

109ـ كیف یصلح غیره من لم یصلح نفسه.

ترجمه:

چگونه دیگرى را اصلاح میكند كسى كه خودش را اصلاح نكرده است.

110ـ كفى بالرجل غفلة ان یضیع عمره فیما لا ینجیه.

ترجمه:

در غفلت و بى خبرى مرد همین بس كه عمرش را در چیزى ضایع كند كه او را رهائى نبخشد.

111ـ كن بالمعروف امرا و عن المنكر ناهیا و بالخیر عاملا و للشر مانعا.

ترجمه:

(مردم را) بمعروف امر كن و از منكر باز دار و خود بخیر و نیكى عمل كن وشر و بدى را مانع باش.

112ـ كما ان الشمس و اللیل لا یجتمعان كذلك حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان.

ترجمه:

همچنانكه آفتاب (روز روشن) و شب (تاریك) با هم جمع نمیشوند محبت خدا و دوستى دنیا هم با یكدیگر جمع نشوند.

113ـ للمؤمن ثلاث علامات الصدق و الیقین و قصر الامل.

ترجمه:

مؤمن سه علامت دارد راستگوئى و یقین و كوتاهى آرزو.

114ـ لن یحوز الجنة الا من جاهد نفسه.

ترجمه:

هرگز ببهشت نخواهد رسید مگر كسى كه با نفس خود مجاهده كند.

115ـ لو ان السموات و الارض كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.

ترجمه:

اگر آسمانها و زمین بر بنده‏اى تنگ گیرند و او از خداوند تقوى داشته باشد خدا راه خروج از این بن بست را براى او قرار دهد و از جائیكه بگمانش نرسد او را روزى رساند.

116ـ من توكل على الله سبحانه كفى و استغنى.

ترجمه:

هر كه بر خداوند سبحان توكل كند خدا (امور او را) كفایت كند و بى نیازش گرداند.

117ـ من اكثر من ذكر الموت نجا من خداع الدنیا.ترجمه:

هر كس بیشتر بیاد مرگ باشد از حیله‏ها و فریب‏هاى دنیا رهائى یابد.

118ـ ینبغى للعاقل ان یكثر من صحبة العلماء الابرار و یجتنب مقاربة الاشرار و الفجار .

ترجمه:

سزاوار است كه شخص خردمند با علماء نیكو كردار زیاد همنشینى كند و از نزدیكى بدان و بد كاران اجتناب نماید.

119ـ لا یدرك احد ما یرید من الاخرة الا بترك ما یشتهى من الدنیا.

ترجمه:

هیچكس از آخرت آنچه را كه میخواهد بدست نیاورد مگر بترك آنچه از دنیا میل و دلخواه اوست .

120ـ لا تفرح بالغنى و الرخاء و لا تغتم بالفقر و البلاء فان الذهب یجرب بالنار و المؤمن یجرب بالبلاء.

ترجمه:

بتوانگرى و آسایش شادمانى مكن و بفقر و گرفتارى اندوهگین مباش زیرا كه طلا بوسیله آتش آزمایش شود و مؤمن بگرفتارى امتحان گردد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 30 بهمن 1396 09:24 ب.ظ
Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual effort
to make a good article… but what can I say… I put
things off a lot and don't manage to get nearly anything done.
پنجشنبه 9 آذر 1396 09:17 ب.ظ
سلام، من فکر می کنم این یک وب سایت عالی است. من آن را می کشم
) من می خواهم یکبار دیگر از آنجایی که کتاب آن را علامت گذاری کرده ام، بازگشت کنم.

پول و آزادی بزرگترین راه برای تغییر است، ممکن است ثروتمند شوید و ادامه دهید
راهنمایی دیگران.
سه شنبه 9 آبان 1396 05:01 ب.ظ
وبلاگ فوق العاده شما در اینجا وجود دارد، اما من کنجکاو بودم اگر شما از هر انجمن جامعه که موضوعات مشابه صحبت می کردند می دانستند
در اینجا؟ من واقعا دوست دارم که بخشی از جامعه باشم که در آن من می توانم از دیگر افراد با تجربه ای که علاقه وافری مشابه دارند، مشاوره بگیرم.
اگر پیشنهادی دارید، حتما با من در میان بگذارید.
متشکرم!
دوشنبه 8 آبان 1396 09:19 ب.ظ
هورا! در آخر من یک وبلاگ از کجا دریافت کردم
من واقعا می تواند حقایق مفید در مورد مطالعه و دانش من است.
دوشنبه 8 آبان 1396 09:17 ب.ظ
سبک شما در مقایسه با سایر افراد بسیار منحصر به فرد است
من از چیزهایی خوندم خیلی ممنون از ارسال زمانی که این فرصت را داشتید حدس بزنید من فقط خواهش میکنم
نشانه گذاری این صفحه
یکشنبه 30 مهر 1396 05:30 ب.ظ
سلام! کسی که در گروه مای اسپیس من این سایت را با ما به اشتراک گذاشته است، بنابراین من به ارائه دادن
یک نگاه من قطعا از اطلاعات لذت بردم. من نشانه گذاری می کنم و این را به طرفداران من می رسانم!
وبلاگ فوق العاده و سبک و طراحی عالی.
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:00 ق.ظ
من واقعا وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم.
آیا این وبسایت را خودتان ایجاد کردید یا کسی را برای انجام این کار استخدام کردید؟
برای شما؟ Plz پاسخ به من به دنبال من وبلاگ من طراحی و می خواهم بدانم که در آن شما
این را از خیلی ممنون
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:30 ب.ظ
سلام من کویین هستم، نخستین فرصت من برای بیان نظرات
هر جا که بخواهم این پاراگراف را بخوانم، فکر کردم
من همچنین می توانم به دلیل این مقاله حساس، نظر بدهم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:55 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری با این حال آن را به سادگی قرار دادن
پیوند صفحه وب شخص دیگری در صفحه شما در
جای مناسب و شخص دیگری نیز به نفع آن است
از تو.
شنبه 18 شهریور 1396 04:15 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.
I must say you have done a fantastic job with this.
Also, the blog loads extremely quick for me on Opera. Exceptional Blog!
شنبه 18 شهریور 1396 10:41 ق.ظ
Howdy, There's no doubt that your web site may be having
web browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it
looks fine however when opening in Internet Explorer, it's
got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up!
Apart from that, fantastic website!
چهارشنبه 15 شهریور 1396 08:11 ق.ظ
I absolutely love your blog and find almost all of your post's to
be just what I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind writing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here.
Again, awesome blog!
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:24 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to
my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
would have some experience with something like this. Please let
me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog
and I look forward to your new updates.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:27 ب.ظ
Yes! Finally something about tokens.
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:06 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my sister stole
my apple ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and
she has 83 views. I know this is totally off topic
but I had to share it with someone!
سه شنبه 6 تیر 1396 09:26 ب.ظ
Incredible story there. What happened after? Take
care!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 10:32 ق.ظ
I always spent my half an hour to read this website's articles daily along
with a cup of coffee.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حامد حسین زاده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :