تبلیغات
شجاع دلان - از سخنان منظوم (منسوب به على علیه السلام)
شجاع دلان

الهى انت ذو فضل و من و انى ذو خطایا فاعف عنى و ظنى فیك یا ربى جمیل فحقق یا الهى حسن ظنى. (على علیه السلام)

ایا من لیس لى منك المجیر 
بعفوك من عذابك استجیر 
انا العبد المقر بكل ذنب‏ 
و انت السید الصمد الغفور 
فان عذبتنى فالذنب منى‏ 
و ان تغفر فانت به جدیرفصل

ترجمه

ـاى كسیكه غیر از تو مرا پناه دهنده‏اى نیست،از عذاب و عقوبت تو بعفو و بخشش تو پناه مى‏برم.

ـمن آن بنده‏اى هستم كه بتمام گناهانم اقرار میكنم،و تو هم خداى بزرگ و بى نیاز و آمرزنده‏اى .

ـپس اگر مرا عقوبت فرمائى گناه از من است (و تو عادلى) و اگر بیامرزى در اینصورت تو (بآمرزیدن) سزاوارترى.

فلا تجزع اذا اعسرت یوما 
فقد ایسرت فى دهر طویل‏ 
و لا تیأس فان الیاس كفر 
لعل الله یغنى عن قلیل‏ 
و لا تظنن بربك ظن سوء 
فان الله اولى بالجمیل‏ 
رأیت العسر یتبعه یسار 
و قول الله اصدق كل قیل

ترجمه:

ـاگر روزى دچار سختى و مشكلات شدى بى‏تابى مكن كه در یك دوران طولانى در فراخى بوده‏اى .

ـاز لطف خداوند مأیوس مباش كه یأس (از رحمت خدا) كفر است،شاید خداوند ترا باندك زمانى بى‏نیاز كند.

ـبپروردگار خود گمان بد مبر زیرا كه خداوند (مهربان) بنیكوئى كردن سزاوارتر است.

ـسختى را دیدى كه بدنبال آن فراخى است و قول خدا راست‏تر از هر قولى است (اشاره است بایه شریفه ان مع العسر یسرا و آیه و من اصدق من الله قیلا) .

(3)

اربعة فى الناس میزتهم‏ 
احوالهم مكشوفة ظاهرة 
فواحد دنیاه مقبوضة 
تتبعه آخرة فاخرة 
و واحد دنیاه محمودة 
لیس له من بعدها آخرة 
و واحد فاز بكلتیهما 
قد جمع الدنیا مع الاخرة 
و واحد من بینهم ضایع‏ 
لیس له الدنیا و لا الاخرة

ترجمه

ـچهار نفر را من در میان مردم تشخیص داده‏ام كه احوال آنها واضح وآشكار است. (بطور كلى مردم چهار نوعند) .

ـیكى از آنها امور دنیایش بسختى و تنگى است ولى بدنبال آن آخرت نیكوئى دارد.

ـو یكى هم دنیایش پسندیده است (دنیا را بخوشى و راحتى میگذراند) ولى پس از آن دیگر آخرتى براى او نخواهد بود. (آخرتش خراب است.)

ـو یكى هم بر هر دو موفق و فائز گشته و او دنیا را با آخرت جمع كرده است.

ـو یكى هم از میان آنها تبهكارى است كه نه دنیا دارد نه آخرت.

(4)

اذا عاش امرء ستین حولا 
فنصف العمر تمحقه اللیالى‏ 
و نصف النصف یمضى لیس یدرى‏ 
لغفلته یمینا عن شمال‏ 
و ثلث النصف امال و حرص‏ 
و شغل بالمكاسب و العیال‏ 
و باقى العمر اسقام و شیب‏ 
و هم بارتحال و انتقال‏ 
فحب المرء طول العمر جهل‏ 
و قسمته على هذا المثال

ترجمه

ـچون كسى شصت سال زندگى كند نصف آنرا شبها از بین مى‏برند.

ـو نصف باقیمانده هم در غفلت و نادانى میگذرد كه انسان چپ و راستش را نمیشناسد.

ـو یك سیم نصف عمر نیز صرف آرزوها و حرص و اشتغال بكسب و اهل و عیال میگردد.

ـو باقیمانده عمر هم بیماریها و پیرى و قصد كوچ كردن و انتقال از دنیاى فانى است.

ـپس دوست داشتن شخص طول عمر را نادانى است و قسمت او بر این مثال است. (5)

صن النفس و احملها على ما یزینها 
تعش سالما و القول فیك جمیل‏ 
و ان ضاق رزق الیوم فاصبر الى غد 
عسى نكبات الدهر عنك تزول‏ 
یعز غنى النفس ان قل ماله‏ 
و یغنى غنى المال و هو ذلیل‏ 
و لا خیر فى ود امرء متلون‏ 
اذا الریح مالت مال حیث یمیل‏ 
جواد اذا استغنیت عن اخذ ماله‏ 
و عند احتمال الفقر عنك بخیل‏ 
فما اكثر الاخوان حین تعدهم‏ 
و لكنهم فى النائبات قلیل

ترجمه

ـنفس را (از آلایش) نگاهدار و وادارش كن بر آنچه او را زینت دهد تا بسلامت زندگى كنى و در باره تو نیكو گویند.

ـاگر امروز روزى بر تو تنگ شده تا فردا صبر كن كه شاید نكبت‏ها و گرفتاریهاى روزگار از تو بر طرف شوند.

ـشخص غنى النفس عزیز است اگر چه مالش هم كم باشد و توانگر (بوسیله مال) بى نیاز است (اما) خوار و ذلیل است.

ـدر دوستى شخص متلون خیرى نیست چون بهر طرف كه باد میوزد او هم بدان طرف میل میكند.

ـ (چنین شخصى) موقعى بخشنده است كه تو از گرفتن مال او بى نیاز باشى ولى موقع برداشتن بار فقر از دوش تو بخیل است.

ـپس چقدر زیادند دوستان موقعى كه آنها را میشمارى و لكن آنان در موقع‏گرفتاریها و حوادث كم‏اند.

(6)

و من كرمت طبائعه تحلى‏ 
باداب مفضلة حسان‏ 
و من قلت مطامعه تغطى‏ 
من الدنیا با ثواب الامان‏ 
فان غدرت بك الایام فاصبر 
و كن بالله محمود المعانى‏ 
و لا تك ساكنا فى دار ذل‏ 
فان الذل یقرن بالهوان‏ 
و ان اولاك ذو كرم جمیلا 
فكن بالشكر منطلق اللسان

ترجمه

ـهر كسیكه سرشت‏هاى او شریف و عزیز باشد باداب فاضله و نیكو آراسته میگردد.

ـو كسیكه حرص و طمعش از دنیا كم باشد لباسهاى امن و امان را مى‏پوشد.

ـپس اگر روزگار بتو حیله و غدر كند صبر كن و باستعانت از خداوند خوى و روش نیكو داشته باش.

ـو در خانه ذلت و خوارى ساكن مباش كه ذلت قرین و همراه پستى و كوچكى است.

ـو اگر صاحب كرمى ترا عطاى نیكو كند پس با زبان خوش و شیرین از او سپاسگزارى كن.

(7)

و كم لله من لطف خفى‏ 
یدق خفاه عن فهم الزكى‏ 
و كم یسراتى من بعد عسر 
و فرج كربة القلب الشجى‏ 
اذا ضاقت بك الاحوال یوما 
فثق بالواحد الفرد العلى‏ 
توسل بالنبى فكل خطب‏ 
یهون اذا توسل بالنبى‏ 
و لا تجزع اذا ما ناب خطب‏ 
فكم لله من لطف خفى‏ترجمه

ـچه بسا براى خدا لطف پوشیده‏اى است كه مخفى بودن آن از فهم شخص زیرك پوشیده است.

ـو چه بسا گشایشى كه پس از سختى میآید و گرفتگى و اندوه را از دل محزون بر طرف میكند .

ـاگر روزى راه چاره جوئیها بر تو تنگ گردید پس بخداى یگانه و فرد و بلند مرتبه اعتماد كن.

ـبه پیغمبر صلى الله علیه و آله متوسل شو كه هر كار سخت و بزرگ موقعیكه به پیغمبر توسل جسته شود آسان گردد.

ـموقعیكه امر بزرگى پیشامد میكند بى تابى مكن چه بسا كه خداوند را لطفهاى پوشیده‏اى باشد.

(8)

تجوع فان الجوع من عمل التقى‏ 
و ان طویل الجوع یوما سیشبع‏ 
و جانب صغار الذنب لا تركبنها 
فان صغار الذنب یوما سیجمع

ترجمه

ـخود را گرسنه نگهدار زیرا كه گرسنگى از عمل پرهیزكارى است و آنكه گرسنگى طولانى كشد بزودى روزى سیر گردد.

ـو از گناهان كوچك دورى گزین و مرتكب آنها مباش زیرا گناهان كوچك روزى جمع شوند (و گناه بزرگ گردند) .

(9)

تؤمل فى الدنیا طویلا و لا تدرى‏ 
اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر 
فكم من صحیح مات من غیر افة 
و كم من مریض عاش دهرا الى دهر 
و كم من فتى یمسى و یصبح امنا 
و قد نسجت اكفانه و هو لا یدرى

ترجمه

ـدر دنیا آرزوى دراز میكنى در حالیكه نمیدانى چون تاریكى شبى فرا رسدآیا تا طلوع فجر زنده میمانى یا نه.

ـپس چقدر اشخاص تندرست بدون آفت مردند و چقدر بیمارانى سالهاى سال زندگى كردند.

ـو چه بسا جوانى كه با امن و امان شب و صبح میكند در حالیكه كفن‏هاى او بافته شده و او نمى‏داند.

(10)

لك الحمد یا ذا الجود و المجد و العلى‏ 
تباركت تعطى من تشاء و تمنع‏ 
الهى و خلاقى و حرزى و موئلى‏ 
الیك لدى الاعسار و الیسر افزع‏ 
الهى لئن جلت و جمت خطیئتى‏ 
فعفوك عن ذنبى اجل و اوسع‏ 
الهى ترى حالى و فقرى و فاقتى‏ 
و انت مناجاتى الخفیة تسمع‏ 
الهى اجرنى من عذابك اننى‏ 
اسیر ذلیل خائف لك اخضع‏ 
الهى لئن عذبتنى الف حجة 
فحبل رجائى منك لا یتقطع‏ 
الهى ذنوبى بذت الطود و اعتلت‏ 
و صفحك عن ذنبى اجل و ارفع‏ 
الهى اقلنى عثرتى و امح حوبتى‏ 
فانى مقر خائف متضرع‏ 
الهى لئن خیبتنى او طردتنى‏ 
فما حیلتى یا رب ام كیف اصنع‏ 
الهى حلیف الحب باللیل ساهر 
یناجى و یدعو و المغفل یهجع‏ 
الهى فانشرنى على دین احمد 
منیبا تقیا قانتا لك اخضع‏ 
و لا تحرمنى یا الهى و سیدى‏ 
شفاعته الكبرى فذاك المشفع‏ 
و صل علیه ما دعاك موحد 
و ناجاك اخیار ببابك ركع

ترجمه

ـحمد و ستایش مخصوص تست اى صاحب جود و بزرگى و علو كه پاك و منزهى تو بهر كه خواهى عطا كنى و یا منع نمائى.

ـاى معبود و آفریننده و نگهدارنده و پناهگاه من،در هر سختى و آسانى بسوى تو پناه مى‏برم .ـاى خداى من اگر خطا و گناه من بزرگ و بسیار است عفو تو از گناه من بزرگتر و وسیعتر است.

ـاى خداى من تو حال مرا و فقر و فاقه مرا مى‏بینى در حالیكه تو مناجات آهسته و پنهانى مرا میشنوى.

ـاى خداى من مرا از عذاب خود پناهم ده كه من اسیر و خوار و خائفى هستم كه براى تو خضوع و فروتنى میكنم.

ـاى معبود من اگر هزار سال مرا عذابم كنى رشته امید من از تو بریده نخواهد شد.

ـاى خداى من گناهان من از كوه گذشت و بالا گرفت و عفو و گذشت تو از گناه من بزرگتر و بلندتر است.

ـاى خداى من لغزش مرا ببخش و گناهم را پاك كن كه من بگناه خود اقرار دارم و (بدرگاه تو) خائف و زارى كننده‏ام.

ـاى معبود من اگر مرا ناامید كنى و از خود برانى اى پروردگار من چاره‏ام چیست و چكار بكنم؟

ـاى خداى من كسیكه پیمان دوستى با تو بسته در شب بیدار است با تو راز گوید و ترا میخواند در حالیكه شخص غافل خوابیده است.

ـاى خداى من مرا بدین احمد صلى الله علیه و آله مبعوث كن در حالیكه توبه كننده و پرهیزكار و براى تو فرمانبردار و خاضع باشم.

ـاى خداى من و اى مولاى من مرا از شفاعت كبراى او محروم مكن كه این شفاعت مقبول تو است .

ـو تا موحدى ترا میخواند و نیكان بدرخانه تو با تو راز گویند و خضوع و تواضع كنند براى او درود بفرست.

(11)

لیس الجمال با ثواب تزینها 
ان الجمال جمال العلم و الادب‏ 
لیس الیتیم الذى قد مات والده‏ 
بل الیتیم یتیم العقل و الحسب

ترجمه

ـزیبائى و جمال آن نیست كه با لباسهاى فاخر آنرا زینت دهى هر آینه زیبائى،زیبائى علم و ادب است.

ـیتیم آنكسى نیست كه پدرش مرده باشد بلكه یتیم (حقیقى) یتیم عقل و حسب است.

(12)

محمد النبى اخى و صنوى‏ 
و حمزة سید الشهداء عمى‏ 
و جعفر الذى یمسى و یضحى‏ 
یطیر مع الملائكة ابن امى‏ 
و بنت محمد سكنى و عرسى‏ 
مسوط لحمها بدمى و لحمى‏ 
و سبطا احمد ولداى منها 
فایكم له سهم كسهمى‏ 
سبقتكم الى الاسلام طرا 
غلاما ما بلغت او ان حلمى‏ 
و صلیت الصلوة و كنت طفلا 
مقرا بالنبى فى بطن امى‏ 
انا الرجل الذى لا تنكروه‏ 
لیوم كریهة او یوم سلم‏ 
و اوجب لى ولایته علیكم‏ 
رسول الله یوم غدیر خم‏ 
فویل ثم ویل ثم ویل‏ 
لمن یلقى الا له غدا بظلمى
(1)

ترجمه

ـمحمد پیغمبر صلى الله علیه و آله برادر و قرین من است و حمزه سید الشهداء عم من است .

ـو جعفر طیار كه (در بهشت) با فرشتگان پرواز میكند برادر من است.ـو فاطمه دختر پیغمبر صلى الله علیه و آله زوجه من است كه گوشت و خون او آمیخته بگوشت و خون من است.

ـو نواده‏هاى پیغمبر صلى الله علیه و آله (حسنین علیهما السلام) دو فرزند من از فاطمه‏اند پس كدام یك از شما مانند من هستید؟

ـبر همه شما در اسلام آوردن سبقت گرفتم در حالیكه نوجوانى بودم كه هنوز بحد بلوغ نرسیده بودم.

ـو من در كودكى (با پیغمبر صلى الله علیه و آله) نماز خواندم و در حالیكه در شكم مادرم بودم بنبوت او اقرار نمودم.

ـمن آنمردى هستم كه نمیتوانید (خدمات او را) انكار كنید چه در روز جنگ و چه در موقع صلح.

ـو رسول خدا صلى الله علیه و آله در غدیر خم براى من ولایتش را بر شما واجب نمود.

ـپس واى بحال كسى و باز واى بحال كسى و واى بحال كسى كه فرداى قیامت خدا را ملاقات كند و در باره من ستم كرده باشد.

خاتمهـنگارنده با عرض هزاران پوزش و معذرت به پیشگاه مولاى متقیان و امیر مؤمنان بنگارش كتاب خاتمه داده و بار دیگر با زبان عجز و لابه بعدم توانائى خود در مورد معرفى حضرتش (كما هو حقه) اقرار و اعتراف مى‏نماید و انتظار دارد كه آنجناب با كرم و فتوت مخصوصه خود این اثر ناچیز را مورد قبول قرار داده و اعتذار مؤلف عاصى را نیز پذیرفته و از شفاعتشان بى نصیب نفرمایند چه نگارنده با وجود خطاها و گناهان فراوانى كه دارد بنا بمفاد حدیث شریف نبوى (حب على حسنة لا تضر معها سیئة) بخود نوید میدهد كه از چنین موهبت عظیمى و امتیازى كه خداوند منان براى تكریم و تعظیم مقام شامخ مولاى متقیان بآنجناب و دوستانش عطاء فرموده است برخوردار شود لذا با استفاده از ابیات قصیده نیر مرحوم بحضرتش چنین عرضه میدارد یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین:

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حامد حسین زاده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :